FIVA: joukkorahoitus Suomessa

Finanssivalvonta on kesällä julkaissut kannan joukkorahoituksen luvanvaraisuudesta Suomessa. Se on nähtävissä täältä ja myös alta. Kanta on mitoitettu hienosti suhteessa muihin nykyisiin sijoitustuotteita ja lainaamista koskeviin lakeihin ja sääntelyyn. 

HUOM: vertaislainojen välittäminen ei yleensä vaadi toimilupaa. Cool!

 

Joukkorahoitus

 

Lainamuotoinen joukkorahoitus

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa palvelun tarjoaja välittää rahoitusta lainanantajilta lainanottajille (esimerkiksi vertaislainojen välittäminen). Tällainen lainojen välittäminen ei yleensä vaadi toimilupaa eikä kuulu Finanssivalvonnan valvontaan.

Jos palveluntarjoaja ottaa vastaan luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisia takaisinmaksettavia varoja ja antaa näistä varoista lainoitusta tai muuta rahoitusta toimijan omaan lukuun, toiminta edellyttää Finanssivalvonnan myöntämää luottolaitoksen toimilupaa ja Finanssivalvonta valvoo toimintaa.

 

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa palveluntarjoaja tarjoaa rahoitusta hakevalle yritykselle mahdollisuuden hankkia yrityksen arvopapereihin (mm. osake ja joukkovelkakirjalaina) sijoittavia sijoittajia ja yleisölle mahdollisuuden merkitä tai ostaa näitä arvopapereita palvelun kautta.

Arvopaperimuotoisessa joukkorahoituksessa tulee ottaa huomioon toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus ja muu sijoitustoimintaa koskeva sääntely, kuten esimerkiksi velvollisuus laatia arvopaperimarkkinalain mukainen esite ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvät muut tiedonantovelvollisuudet.

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen toimiluvanvaraisuus

Sijoitusmuotoinen joukkorahoituspalvelu on toimiluvanvaraista sijoituspalvelua ja vaatii palveluntarjoajalta sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan, jos palveluun liittyvä sijoituskohde on sijoituspalvelulain 1 luvun 10 §:n mukainen rahoitusväline (esimerkiksi osake tai joukkovelkakirjalaina) ja jos palvelua tarjoava toimija tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:ssä määriteltyä sijoituspalvelua.

Lain mukaista toimiluvanvaraista sijoituspalvelua on rahoitusvälineisiin liittyvä toimeksiantojen vastaanottaminen ja edelleen välittäminen (Sijoituspalvelulaki 1 luvun 11 § 1 momentin 1-kohta). Tätä toimeksiantojen välittämistä on mm. palvelu, jonka tarkoituksena on saattaa rahoitusvälineeseen liittyvän liiketoimen osapuolia yhteen siten, että näiden välillä on mahdollista toteuttaa liiketoimi. Toimeksiantojen välittämistä on siten myös merkintäpaikkana toimiminen (ns. emission myynti), jossa palveluntarjoaja ottaa esimerkiksi osakeannin yhteydessä vastaan merkintöjä yleisöltä ja välittää ne eteenpäin osakeannin järjestäjälle. Jos palveluntarjoaja toteuttaa toimeksiannon asiakkaan lukuun, toiminta on sijoituspalvelulain 1 luvun 11 § 1 momentin 2-kohdan mukaista toimiluvanvaraista toimeksiantojen toteuttamista.

Sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n 1 momentin 5-kohdan mukainen sijoitusneuvonnan toimilupa tarvitaan, jos sijoittajalle annetaan yksilöllisiä sijoittajan tarpeisiin sovellettuja suosituksia (neuvontaa) tiettyyn rahoitusvälineeseen liittyväksi liiketoimeksi kuten ostamiseksi tai myymiseksi.

Toiminta, jossa palvelun tarjoaja tarjoaa rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijalle palvelua sijoittajien hankkimiseksi, on sijoituspalvelulain mukaista toimiluvanvaraista liikkeeseenlaskun järjestämistä (Sijoituspalvelulaki 1 luvun 11 § 1 momentin 7-kohta).

Sijoituspalvelujen tarjoamisen toimiluvanvaraisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, onko kohteena oleva rahoitusväline listattu tai kaupankäynnin kohteena julkisella markkinapaikalla.

 

Arvopaperimarkkinalain mukainen esitevelvollisuus

Tarjottaessa yleisölle arvopapereita, esimerkiksi osakkeita, syntyy lähtökohtaisesti velvollisuus julkaista Finanssivalvonnan hyväksymä esite (arvopaperimarkkinalain 3-5 luvut). Ilman esitteen julkistamista on mahdollista tarjota yleisölle osakkeita esimerkiksi silloin, kun tarjous on alle 1,5 miljoonaa euroa ja sijoittajille annetaan riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeen arvoon.

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan, arvioitaessa annettavien tietojen riittävyyttä tilanteessa, jossa esitettä ei tarvitse julkaista, tiedonantovelvollisuuden taso suhteutetaan kohderyhmän sijoituskokemukseen, sijoittajien tietämykseen kyseisistä arvopapereista tai liikkeeseenlaskijoista sekä muihin mahdollisiin tarjoukseen liittyviin erityispiirteisiin. Annettavien tietojen laajuus lähenee kansallisen esitteen sisältövaatimuksia silloin, kun tietojen suppeampaa tasoa ei voida perustella kohderyhmän sijoituskokemuksella, tietämyksellä tai muilla erityisillä syillä (Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 6/2013).

 

Rahastomuotoinen joukkorahoitustoiminta

Joukkorahoituksen toimintamallista riippuen toiminta saattaa myös olla vaihtoehtorahastojen hoitamisesta annetun lain 3 luvun 1 §:n mukaista toimiluvanvaraista vaihtoehtorahastojen hoitamista.

 

Sijoittajan asema

Joukkorahoitukseen osallistuvan sijoittajan voi olla vaikeaa saada riittävää ja oikeanlaista informaatiota päätöksensä tueksi. Joukkorahoituksen kohteena oleviin aloittaviin tai vakiintumattomiin yrityksiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi osakesijoituksissa on huomioitava se, mitä oikeuksia osakkeisiin sisältyy äänivallan tai osinko-oikeuden suhteen ja miten kohdeyhtiön tilasta ja toiminnasta saa tietoa. Listaamattomien yhtiöiden osakkeilla ei välttämättä ole toimivia jälkimarkkinoita, joten sijoitusten arvostaminen ja myyminen voi olla vaikeaa.

 

Arvopapereiden markkinointi

Finanssisektorin sääntelyn velvoitteiden soveltumisesta riippumatta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n mukaan arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

 

Maksupalvelutoiminta joukkorahoituksessa

Joukkorahoitustoimintaan saattaa liittyä sellaista maksupalvelua, jonka tarjoaminen edellyttää maksulaitoslain 6 tai 7 §/7a § mukaista Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa tai rekisteröintiä. Finanssivalvonta valvoo maksupalvelulain soveltamisalaan kuuluvaa maksupalveluiden tarjoamista.

 

Finanssivalvonta on päivittänyt sijoittajille suunnattua viestintää ja ohjeistustaan joukkorahoituksen osalta

26.6.2014